خدمات پرینت سه بعدی با متریال فیلامنت ارائه می گردد. لازم به ذکر است پرینت سه بعدی تا ارتفاع 60سانتی متر انجام می گیرد. پرینت سه بعدی قطعات صنعتی، پرینت سه بعدی مجسمه و اشکال هندسی، پرینت سه بعدی ماکت های معماری و سایر قطعات مورد نیاز.