طراحی و تولید لوح تقدیر های ویژه ی همایش ها و رویدادهای علمی، فرهنگی، هنری ورزشی و ….