نمونه کارهای پرینت سه بعدی

نمونه کارهای پرینت سه بعدی

نمونه های پرینت شده

نمونه های پرینت شده ای که مشاهده می کنید بخشی از کارهای پرینت 3بعدی ما می باشد. قابل ذکر است که هر طرح سه بعدی که در نظر دارید تا ارتفاع 60 سانتی متر به صورت یکجا قابل پرینت می باشد. در صورتی که ارتفاع پرینت بیشتری را در نظر دارید هم می توان پرینت انجام داد. ما راهنماییتان خواهیم کرد. برای دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید.