برای طراحی سایت لازم است حداقل html، css، و یک زبان برنامه نویسی مانند PHP یا ASP یا پایتون را بدانید. در جلسه اول ما به معرفی برخی از تگ های html می پردازیم.